Terapie dětí

Nabízím pomoc dětem a jejich rodičům v těchto oblastech a situacích:

 • úskalí vývojových období dítěte
 • neobvyklé reakce na změny prostředí či nové situace
 • podpora sebedůvěry dítěte
 • období „prvního vzdoru“
 • psychosomatické obtíže (bolesti různého druhu, nespavost, nevolnosti a jiné fyzické potíže, které mohou mít příčinu v oslabené psychice)
 • projevy úzkosti, strachu, stresové situace, traumatické zážitky
 • potíže dětí spojené se školou, soustředěním, trémou
 • zvládání režimu u hyperaktivních dětí
 • pomoc při vztahových problémech
 • problémy v dospívání
 • hledání vlastní identity
 • potíže při začleňování do kolektivu (ve škole, volný čas)

Jak pracuji:

Po většinu doby si budu s Vaším dítětem povídat, využívat hry či kresebné techniky a budu se snažit ve spolupráci se členy rodiny přijít na možnosti řešení a podpory.

Spolupráce s dalšími odborníky:

V případě diagnostiky dětí v oblasti školní zralosti a specifických poruch učení doporučuji obrátit se na Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP). Toto zařízení doporučuji rovněž pro nápravu specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).

Při práci s hyperaktivním dítětem (ADHD) je někdy vhodné (po vyzkoušení různých metod) se obrátit na dětského psychiatra ohledně podpůrné farmakologické léčby. Nepozornost a neschopnost vydržet na jednom místě výrazně komplikuje nejen školní docházku (zvládání výuky a vztahy ve školním kolektivu), ale i případnou terapeutickou pomoc. Naopak vhodně zvolená medikace ze strany dětského psychiatra umožní cíleně zaměřenou podpůrnou terapeutickou práci pod vedením psychologa.

Problematika vývojových poruch u dětí (autismus, těžší poruchy řeči, výraznější mentální retardace), sluchové a zrakové postižení přesahují mou odbornou kvalifikaci a v těchto případech Vám mohu pomoci najít vhodného odborníka.